ԱՀ ՏԿԵՆ-ի կողմից սահմանվել է ռազմական դրության ընթացքում գույքն օգտագործման տրամադրելու հատուկ կարգ

ԱՀ ՏԿԵՆ-ի կողմից սահմանվել է ռազմական դրության ընթացքում գույքն օգտագործման տրամադրելու հատուկ կարգ

Քանի որ ԱՀ ՏԿԵ նախարարության կողմից սահմանվել է ռազմական դրության իրավական ռեժիմի ընթացքում ֆիզիկական և (կամ) իրավաբանական անձանց կողմից գույքն օգտագործման տրամադրելու հատուկ կարգ ու պայմաններ, ուստի խնդրում ենք մինչև սույն թվականի հունիսի 1-ը պայմանագրերի փոփոխությունները ամրագրելու համար դիմել ԱՀ ՏԿԵ նախարարության համապատասխան բաժին:

Ծրագրի մասին համառոտ՝ ստորև.

ԱՀ ՏԿԵ նախարարության կողմից սահմանվել է Ռազմական դրության իրավական ռեժիմի ընթացքում ֆիզիկական և (կամ) իրավաբանական անձանց կողմից գույքն օգտագործման տրամադրելու հատուկ կարգը և պայմանները, ըստ որի՝ ֆիզիկական և (կամ) իրավաբանական անձանց կողմից օգտագործման կարող են տրամադրվել՝ բնակության համար պիտանի անշարժ գույք՝ բնակելի տներ և բնակարանների (այսուհետ՝ կացարաններ), ինչպես նաև հյուրանոցներ:

Սույն ծրագրի շահառուներ են համարվում 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ին Արցախի Հանրապետության դեմ սանձազերծված պատերազմական գործողությունների հետևանքով անօթևան մնացած անձինք կամ ընտանիքները, ինչպես նաև ֆինանսական ծանր կացության մեջ հայտնված անձինք կամ ընտանիքները: Ֆինանսական ծանր կացության մեջ հայտնված անձ կամ ընտանիք է համարվում այն անձը կամ ընտանիքը, որի յուրաքանչյուր անդամի եկամուտը պակաս է 65 000 ՀՀ դրամից։

Շահառուների համար ԱՀ շրջաններում՝ բացառությամբ Ստեփանակերտ քաղաքի, վարձակալվող կացարանների համար սահմանվում են հետևյալ չափերով վարձավճարներ.

Հ/Հ Կացարանի սենյակների քանակ վարձավճարի չափը՝ ներառյալ հարկերը (ՀՀ դրամ)
1 սենյակ՝ 42 553 ՀՀ դրամ
2 սենյակ՝ 53 191 ՀՀ դրամ
3 սենյակ՝ 63 830 ՀՀ դրամ
4 սենյակ՝ 74 468 ՀՀ դրամ
5 և ավելի սենյակ՝ 85 106 ՀՀ դրամ

Շահառուների համար ԱՀ Ստեփանակերտ քաղաքում վարձակալվող կացարանների մեկ քառակուսի մետր բնակելի տարածքի համար սահմանվում է 1 277(հազար երկու հարյուր յոթանասունյոթ) ՀՀ դրամ՝ ներառյալ հարկերը, բայց ոչ պակաս, քան մեկ կացարանի համար 53 191(հիսուներեք հազար հարյուր իննսունմեկ) ՀՀ դրամ՝ ներառյալ հարկերը և ոչ ավել, քան մեկ կացարանի համար 159 574 (հարյուր հիսունինը հազար հինգ հարյուր յոթանասունչորս) ՀՀ դրամ՝ ներառյալ հարկերը:

Ըստ անհրաժեշտության, Նախարարության նախաձեռնությամբ, ԱՀ-ում հաշվառված հյուրանոցների հետ կնքվում են հյուրանոցային ծառայությունների մատուցման պայմանագրեր՝ մեկ անձի դիմաց (բացառությամբ մինչև մեկ տարեկան երեխաների) մեկ օրվա (ներառյալ գիշերակացը) համար սահմանելով մինչև 3000 (երեք հազար) ՀՀ դրամ սակագին՝ առանց ԱԱՀ:

Շահառուները միաժամանակյա չեն կարող օգտվել կացարանների անհատույց օգտագործման տրամադրումից և՛ Ստեփանակերտ քաղաքում, և՛ ԱՀ շրջաններում: Միաժամանակյա չեն կարող օգտվել և՛ կացարանների անհատույց օգտագործման տրամադրումից, և՛ հյուրանոցային ծառայություններից:

ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԵՐԻ ԿՆՔՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ

Անշարժ գույքի սեփականատերը (համասեփականատերերը) (այսուհետ՝ վարձատու) կամ վերջինիս կողմից լիազորված անձը, շահառուն ներկայանում են Նախարարություն կամ Վարչակազմ (այսուհետ վարձակալ) համապատասխան պայմանագրերը կնքելու նպատակով՝ ներկայացնելով հետևյալ փաստաթղթերը՝

1) անշարժ գույքի վարձատուի անձնագիրը, սոցիալական քարտը կամ հանրային ծառայությունների համարանիշը (ՀԵՀ) կամ հանրային ծառայությունների համարանիշ չստանալու վերաբերյալ տեղեկանքը սեփականատեր իրավաբանական անձի դեպքում պետական գրանցման համարը, իրավաբանական անձի ներկայացուցչի անունը, անձնագրային տվյալները:

2) շահառուների ընտանիքի անդամների անձնագրերը կամ ծննդյան վկայականները, սոցիալական քարտերը կամ հանրային ծառայությունների համարանիշները (CC) կամ հանրային ծառայությունների համարանիշ չստանալու վերաբերյալ տեղեկանքը

3 վարձատուի սեփականության իրավունքը հավաստող փաստաթղթերը (սեփականության իրավունքի պետական գրանցման վկայական ժառանգության իրավունքի վկայագիր և այլն)

4) տեղեկանք համայնքի ղեկավարի կամ Ստեփանակերտի քաղաքապետարանի կողմից այն մասին, որ շահառուներին պատկանող կացարանն ավերվել է պատերազմի հետևանքով և պիտանի չէ, բնակության համար, այն դեպքում, եթե շահառուները անօթևան են մնացել իրենց պատկանող կացարանի ավերվածության պատճառով, որը գտնվում է Արցախի Հանրապետության վերահսկողության տակ գտնվող տարածքում:

5) շահառուների` սույն կարգի 3-րդ կետով սահմանված պայմաններին համապատասխանությունը հավաստող փաստաթղթեր

6) լիազորագիր, եթե վարձատուին ներկայացնում է լիազորված անձը,

Փաստաթղթերն ընդունելուց հետո վարձակալի և վարձատուի միջև կնքվում է անշարժ գույքի վարձակալության պայմանագիր (այսուհետ վարձակալության (պայմանագիր)՝ համաձայն որի, ի թիվս այլ պայմանների՝ պետք է արձանագրվի վարձատուի վարձակալության հանձնված գույքը շահառուներին անհատույց օգտագործման հանձնելու համաձայնությունը:

Վարձակալության պայմանագիրը կնքելուց հետո վարձակալը` վարձակալված կացարանն անհատույց օգտագործման իրավունքով տրամադրում է շահառուին վերջինիս հետ գույքի անհատույց օգտագործման պայմանագիր (այսուհետ՝ անհատույց օգտագործման պայմանագիր) կնքելով: